PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2019 | Ciutat


47.696 habitants

Quin és el...?

Any: 2019 | Ciutat
Saldo migratori
2.482
 • Altes Immigració: 6.305
 • Baixes emigració: 3.823
Saldo natural
-68
 • Altes naixements: 564
 • Baixes defunció: 632

Evolució de la població

Anys: 2010 a 2019 | Ciutat
Població total:
271.477
Densitat mitjana: hab/km²:
22.703
 • Zona major densitat: la Florida (81.223 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.780 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2019 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.650 (46,65%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 57.858 (21,31%)
 • Nascuts a l'estranger: 86.969 (32,04%)

Saldo migratori

Anys:  2010 a 2019 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2019 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,55 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,38)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet