PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2017 | Ciutat


47.023 habitants

Quin és el...?

Any: 2017 | Ciutat
Saldo migratori
6.033
 • Altes Immigració: 15.829
 • Baixes emigració: 9.796
Saldo natural
276
 • Altes naixements: 1.804
 • Baixes defunció: 1.528

Evolució de la població

Anys: 2008 a 2017 | Ciutat
Població total:
264.877
Densitat mitjana: hab/km²:
22.185
 • Zona major densitat: la Florida (78.257 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.745 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2017 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 125.785 (47,49%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 60.296 (22,76%)
 • Nascuts a l'estranger: 78.796 (29,75%)

Saldo migratori

Anys:  2008 a 2017 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2017 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,61 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,17)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet