PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2020 | Ciutat


48.060 habitants

Quin és el...?

Any: 2020 | Ciutat
Saldo migratori
-592
 • Altes Immigració: 6.112
 • Baixes emigració: 6.704
Saldo natural
-468
 • Altes naixements: 467
 • Baixes defunció: 935

Evolució de la població

Anys: 2011 a 2020 | Ciutat
Població total:
276.057
Densitat mitjana: hab/km²:
23.065
 • Zona major densitat: la Florida (82.932 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.793 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2020 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.810 (45,94%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 56.199 (20,36%)
 • Nascuts a l'estranger: 93.048 (33,71%)

Saldo migratori

Anys:  2011 a 2020 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2020 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,58 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,57)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet