PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2023 | Ciutat


48.264 habitants

Quin és el...?

Any: 2023 | Ciutat
Saldo migratori
2.348
 • Altes Immigració: 4.972
 • Baixes emigració: 2.624
Saldo natural
-125
 • Altes naixements: 377
 • Baixes defunció: 502

Evolució de la població

Anys: 2014 a 2023 | Ciutat
Població total:
289.568
Densitat mitjana: hab/km²:
24.151
 • Zona major densitat: la Florida (86.925 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.879 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2023 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 127.333 (43,97%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 50.517 (17,45%)
 • Nascuts a l'estranger: 111.718 (38,58%)

Saldo migratori

Anys:  2014 a 2023 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2023 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,56 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,53)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet