PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2019 | Ciutat


47.642 habitants

Quin és el...?

Any: 2019 | Ciutat
Saldo migratori
994
 • Altes Immigració: 2.053
 • Baixes emigració: 1.059
Saldo natural
-14
 • Altes naixements: 218
 • Baixes defunció: 232

Evolució de la població

Anys: 2010 a 2019 | Ciutat
Població total:
270.908
Densitat mitjana: hab/km²:
22.665
 • Zona major densitat: la Florida (81.043 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.765 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2019 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.595 (46,73%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 58.189 (21,48%)
 • Nascuts a l'estranger: 86.124 (31,79%)

Saldo migratori

Anys:  2010 a 2019 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2019 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,57 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,45)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet