PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2020 | Ciutat


48.042 habitants

Quin és el...?

Any: 2020 | Ciutat
Saldo migratori
-672
 • Altes Immigració: 13.021
 • Baixes emigració: 13.693
Saldo natural
-1.436
 • Altes naixements: 1.399
 • Baixes defunció: 2.835

Evolució de la població

Anys: 2011 a 2020 | Ciutat
Població total:
274.819
Densitat mitjana: hab/km²:
23.022
 • Zona major densitat: la Florida (82.911 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.786 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2020 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.394 (45,99%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 54.593 (19,87%)
 • Nascuts a l'estranger: 93.832 (34,14%)

Saldo migratori

Anys:  2011 a 2020 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2020 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,69 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,77)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet