PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2017 | Ciutat


47.114 habitants

Quin és el...?

Any: 2017 | Ciutat
Saldo migratori
7.637
 • Altes Immigració: 19.898
 • Baixes emigració: 12.261
Saldo natural
552
 • Altes naixements: 2.206
 • Baixes defunció: 1.654

Evolució de la població

Anys: 2008 a 2017 | Ciutat
Població total:
265.812
Densitat mitjana: hab/km²:
22.256
 • Zona major densitat: la Florida (78.630 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.751 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2017 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 125.911 (47,37%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 60.215 (22,65%)
 • Nascuts a l'estranger: 79.686 (29,98%)

Saldo migratori

Anys:  2008 a 2017 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2017 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,63 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,23)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet