PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2022 | Ciutat


48.240 habitants

Quin és el...?

Any: 2022 | Ciutat
Saldo migratori
6.452
 • Altes Immigració: 15.123
 • Baixes emigració: 8.671
Saldo natural
-126
 • Altes naixements: 1.269
 • Baixes defunció: 1.395

Evolució de la població

Anys: 2013 a 2022 | Ciutat
Població total:
283.588
Densitat mitjana: hab/km²:
23.701
 • Zona major densitat: la Florida (84.707 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.862 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2022 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 127.116 (44,82%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 51.505 (18,16%)
 • Nascuts a l'estranger: 104.967 (37,01%)

Saldo migratori

Anys:  2013 a 2022 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2022 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,67 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,68)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet