PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2021 | Ciutat


48.244 habitants

Quin és el...?

Any: 2021 | Ciutat
Saldo migratori
2.312
 • Altes Immigració: 8.474
 • Baixes emigració: 6.162
Saldo natural
84
 • Altes naixements: 828
 • Baixes defunció: 744

Evolució de la població

Anys: 2012 a 2021 | Ciutat
Població total:
276.895
Densitat mitjana: hab/km²:
23.188
 • Zona major densitat: la Florida (83.321 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.821 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2021 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.882 (45,82%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 53.578 (19,35%)
 • Nascuts a l'estranger: 96.435 (34,83%)

Saldo migratori

Anys:  2012 a 2021 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2021 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,76 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,82)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet