PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2024 | Ciutat


47.762 habitants

Quin és el...?

Any: 2024 | Ciutat
Saldo migratori
6.426
 • Altes Immigració: 15.788
 • Baixes emigració: 9.362
Saldo natural
-574
 • Altes naixements: 996
 • Baixes defunció: 1.570

Evolució de la població

Anys: 2015 a 2024 | Ciutat
Població total:
295.970
Densitat mitjana: hab/km²:
24.626
 • Zona major densitat: la Florida (89.084 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.833 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2024 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.933 (42,89%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 48.311 (16,32%)
 • Nascuts a l'estranger: 120.726 (40,79%)

Saldo migratori

Anys:  2015 a 2024 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2024 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,53 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,85)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet