PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2020 | Ciutat


47.986 habitants

Quin és el...?

Any: 2020 | Ciutat
Saldo migratori
-911
 • Altes Immigració: 9.905
 • Baixes emigració: 10.816
Saldo natural
-1.467
 • Altes naixements: 1.037
 • Baixes defunció: 2.504

Evolució de la població

Anys: 2011 a 2020 | Ciutat
Població total:
274.496
Densitat mitjana: hab/km²:
22.973
 • Zona major densitat: la Florida (82.636 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.783 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2020 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.336 (46,02%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 54.882 (19,99%)
 • Nascuts a l'estranger: 93.278 (33,98%)

Saldo migratori

Anys:  2011 a 2020 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2020 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,66 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,70)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet