PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2020 | Ciutat


48.021 habitants

Quin és el...?

Any: 2020 | Ciutat
Saldo migratori
-1.190
 • Altes Immigració: 7.080
 • Baixes emigració: 8.270
Saldo natural
-752
 • Altes naixements: 711
 • Baixes defunció: 1.463

Evolució de la població

Anys: 2011 a 2020 | Ciutat
Població total:
274.881
Densitat mitjana: hab/km²:
22.991
 • Zona major densitat: la Florida (82.578 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.781 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2020 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.549 (46,04%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 55.686 (20,26%)
 • Nascuts a l'estranger: 92.646 (33,7%)

Saldo migratori

Anys:  2011 a 2020 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2020 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,73 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,83)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet