PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2023 | Ciutat


48.133 habitants

Quin és el...?

Any: 2023 | Ciutat
Saldo migratori
6.801
 • Altes Immigració: 19.264
 • Baixes emigració: 12.463
Saldo natural
100
 • Altes naixements: 1.316
 • Baixes defunció: 1.216

Evolució de la població

Anys: 2014 a 2023 | Ciutat
Població total:
292.596
Densitat mitjana: hab/km²:
24.388
 • Zona major densitat: la Florida (87.695 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.896 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2023 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 127.175 (43,46%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 49.900 (17,05%)
 • Nascuts a l'estranger: 115.521 (39,48%)

Saldo migratori

Anys:  2014 a 2023 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2023 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,62 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,71)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet