PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2021 | Ciutat


48.159 habitants

Quin és el...?

Any: 2021 | Ciutat
Saldo migratori
3.295
 • Altes Immigració: 19.454
 • Baixes emigració: 16.159
Saldo natural
-19
 • Altes naixements: 1.875
 • Baixes defunció: 1.894

Evolució de la població

Anys: 2012 a 2021 | Ciutat
Població total:
277.921
Densitat mitjana: hab/km²:
23.286
 • Zona major densitat: la Florida (83.422 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.829 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2021 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.773 (45,61%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 52.605 (18,93%)
 • Nascuts a l'estranger: 98.543 (35,46%)

Saldo migratori

Anys:  2012 a 2021 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2021 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,80 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,84)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet