PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2020 | Ciutat


48.052 habitants

Quin és el...?

Any: 2020 | Ciutat
Saldo migratori
-1.057
 • Altes Immigració: 15.995
 • Baixes emigració: 17.052
Saldo natural
-1.603
 • Altes naixements: 1.775
 • Baixes defunció: 3.378

Evolució de la població

Anys: 2011 a 2020 | Ciutat
Població total:
274.320
Densitat mitjana: hab/km²:
23.012
 • Zona major densitat: la Florida (82.720 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.791 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2020 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.237 (46,02%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 54.104 (19,72%)
 • Nascuts a l'estranger: 93.979 (34,26%)

Saldo migratori

Anys:  2011 a 2020 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2020 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,71 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,73)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet