PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2018 | Ciutat


47.506 habitants

Quin és el...?

Any: 2018 | Ciutat
Saldo migratori
7.476
 • Altes Immigració: 21.191
 • Baixes emigració: 13.715
Saldo natural
-271
 • Altes naixements: 2.083
 • Baixes defunció: 2.354

Evolució de la població

Anys: 2009 a 2018 | Ciutat
Població total:
269.431
Densitat mitjana: hab/km²:
22.546
 • Zona major densitat: la Florida (80.448 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.764 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2018 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.329 (46,89%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 58.419 (21,68%)
 • Nascuts a l'estranger: 84.683 (31,43%)

Saldo migratori

Anys:  2009 a 2018 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2018 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,58 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,46)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet