PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2022 | Ciutat


48.136 habitants

Quin és el...?

Any: 2022 | Ciutat
Saldo migratori
2.566
 • Altes Immigració: 8.411
 • Baixes emigració: 5.845
Saldo natural
-35
 • Altes naixements: 716
 • Baixes defunció: 751

Evolució de la població

Anys: 2013 a 2022 | Ciutat
Població total:
280.161
Densitat mitjana: hab/km²:
23.453
 • Zona major densitat: la Florida (83.763 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.845 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2022 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.593 (45,19%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 51.803 (18,49%)
 • Nascuts a l'estranger: 101.765 (36,32%)

Saldo migratori

Anys:  2013 a 2022 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2022 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,77 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,75)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet