PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2021 | Ciutat


48.149 habitants

Quin és el...?

Any: 2021 | Ciutat
Saldo migratori
567
 • Altes Immigració: 5.077
 • Baixes emigració: 4.510
Saldo natural
124
 • Altes naixements: 554
 • Baixes defunció: 430

Evolució de la població

Anys: 2012 a 2021 | Ciutat
Població total:
275.111
Densitat mitjana: hab/km²:
23.063
 • Zona major densitat: la Florida (82.572 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.818 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2021 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.476 (45,97%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 53.712 (19,52%)
 • Nascuts a l'estranger: 94.923 (34,5%)

Saldo migratori

Anys:  2012 a 2021 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2021 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,76 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,83)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet