PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2024 | Ciutat


47.909 habitants

Quin és el...?

Any: 2024 | Ciutat
Saldo migratori
4.756
 • Altes Immigració: 7.662
 • Baixes emigració: 2.906
Saldo natural
-630
 • Altes naixements: 508
 • Baixes defunció: 1.138

Evolució de la població

Anys: 2015 a 2024 | Ciutat
Població total:
295.711
Densitat mitjana: hab/km²:
24.594
 • Zona major densitat: la Florida (89.010 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.846 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2024 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 127.133 (42,99%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 48.718 (16,47%)
 • Nascuts a l'estranger: 119.860 (40,53%)

Saldo migratori

Anys:  2015 a 2024 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2024 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,50 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,64)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet