PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2022 | Ciutat


48.152 habitants

Quin és el...?

Any: 2022 | Ciutat
Saldo migratori
8.047
 • Altes Immigració: 21.954
 • Baixes emigració: 13.907
Saldo natural
-167
 • Altes naixements: 1.774
 • Baixes defunció: 1.941

Evolució de la població

Anys: 2013 a 2022 | Ciutat
Població total:
285.186
Densitat mitjana: hab/km²:
23.821
 • Zona major densitat: la Florida (85.311 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.854 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2022 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 127.003 (44,53%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 50.968 (17,87%)
 • Nascuts a l'estranger: 107.215 (37,59%)

Saldo migratori

Anys:  2013 a 2022 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2022 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,66 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,60)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet