PIA

Quants habitants hi ha de ...?

Any: 2021 | Ciutat


48.038 habitants

Quin és el...?

Any: 2021 | Ciutat
Saldo migratori
1.417
 • Altes Immigració: 13.412
 • Baixes emigració: 11.995
Saldo natural
-148
 • Altes naixements: 1.363
 • Baixes defunció: 1.511

Evolució de la població

Anys: 2012 a 2021 | Ciutat
Població total:
275.862
Densitat mitjana: hab/km²:
23.137
 • Zona major densitat: la Florida (82.633 hab/km²)
 • Zona menor densitatt: Granvia Sud (1.808 hab/km²)

Lloc de naixement

Any: 2021 | Ciutat
 • Nascuts a Catalunya: 126.492 (45,85%)
 • Nascuts a la Resta d'Espanya: 52.860 (19,16%)
 • Nascuts a l'estranger: 96.510 (34,98%)

Saldo migratori

Anys:  2012 a 2021 | Ciutat

Estructura de la població per edats

Any: 2021 | Ciutat
 • Edat mitjana: 42,80 anys
 • Zona amb més edat: Can Serra (47,93)
 • Font: Padró continu
 • Periodicitat: Mensual
 • Elaboració: Gabinet d'Alcaldia, Secció d'Anàlisi i Prospectiva, Unitat de Desenvolupament de Webs Municipals i Intranet